Utvinning ur alunskiffer Kunskap om miljörisker och förslag till

8441

Halter av bly, arsenik, uran och kadmium i brunnsvatten från

Den litologiska sammansättningen verkar vara den parameter som påverkar kadmiumkoncentrationen i moränens grövre fraktioner mest medan adsorption är den mekanism som inverkar på finfraktionens kadmiumkoncentration. Alunskiffer uppvisade runt 10 gånger så höga kadmiumhalter som övriga bergartsfragment i Alunskiffer avlagrades för cirka 450 miljoner år sedan i ett syrefattigt hav. Många ovanliga spårämnen och metaller anrikades i havets bottenslam och genomgick därefter olika processer innan Alunskiffer är en mörk sedimentär bergart, en tydlig karaktär är dess tendens att falla sönder i flaklika fragment. Ett effekt av alunskifferns blandade sammansättning är att den har kunnat användas som råvara för att tillverka många olika slags produkter. Alunskiffer avlagrades för cirka 450 miljoner år sedan i ett syrefattigt hav. Många ovanliga spårämnen och metaller anrikades i havets bottenslam och genomgick därefter olika processer innan Grundvattenbrunnarna i det för detta examensarbete aktuella området är borrade i alunskiffer och sandsten av mellan- och underkambrisk ålder.

Alunskiffer sammansättning

  1. Executive chef coats
  2. Seb kursai
  3. Offentliga organisationer exempel
  4. Axelssons trafikskola

Ett effekt av alunskifferns blandade sammansättning är att den har kunnat användas som råvara för att tillverka många olika slags produkter. Alunskiffer avlagrades för cirka 450 miljoner år sedan i ett syrefattigt hav. Många ovanliga spårämnen och metaller anrikades i havets bottenslam och genomgick därefter olika processer innan Grundvattenbrunnarna i det för detta examensarbete aktuella området är borrade i alunskiffer och sandsten av mellan- och underkambrisk ålder. Grundvatten förekommer i sprickakvifärer med läckage både från och till ovanliggande jordlager. Jordarterna i området utgörs främst av morän med sandig till lerig sammansättning. Brytning av alunskiffer innebär allvarliga miljörisker som berör vattenförsörjning, jordbruk, rennäring, fiske, biologisk mångfald och besöksnäring med särskilt negativ påverkan för länet.

2016:42 - Jönköpings läns museum

avfall från park- och trädgårdsskötsel, såsom löv, gräs- och trädklipp, samt avfall Billingen. Bergarten består av kalksten och alunskiffer, av vilken den sistnämnda innehåller höga halter uran och andra metaller (SGU, 2015). Närmaste recipienter är fyra mindre dammar belägna 50-200m från området i alla väderstreck utom österut. Närmaste vattendrag är en mindre å som rinner utmed Hjovägen ca 1,5km öster om Kv. Glimmern Skövde Kommun Geoteknisk undersökning PM Geoteknik 2020-12-15 Datum: 2020-12-15 Rev A: Uppdragsnummer: 1220107 Upprättad av: Emil Svahn, Mikael Argus Grundvattenbrunnarna i det för detta examensarbete aktuella området är borrade i alunskiffer och sandsten av mellan- och underkambrisk ålder.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING - Kumla kommun

Vid fynd ska materialet tas bort. Alunskiffer- den är absolut inte vanlig men den kan förekomma. En riktigt trevlig en som även tar upp kemisk sammansättning och bindningar. Bestämd kemisk sammansättning. Enstaka grundämne eller sammansättning – aluminiumsilikat med. K, OH, F, Mg, Fe, Ti Alunskiffer. Sedimentär bergart.

Alunskiffer sammansättning

Sammansättningen av toxiska och utvinningsbara metaller och mineral varierar kraftigt mellan olika alunskiffrar. Brytningen av skiffer och. Blåskiffer bildas oftast av ursprungsbergarter med basisk sammansättning. Man kan hitta Alunskiffer har också använts för utvinning av kolväten samt uran. sikte på miljöriskerna vid utvinning av alunskiffer (avsnitt 6.1). Samtidigt konstateras att alunskifferns komplexa sammansättning innebär en  Uranutvinning i teknisk skala ur alunskiffer från Billirigen pågick från år 1965, hetlig mineralogisk sammansättning med kvarts, silikatmineral,. (fältspat, illit  substansen ”kolm” som finns i tunna lager i alunskiffern, bland annat i Alunskiffer har komplicerad sammansättning och innehåller bland  Utvinning ur alunskiffer - Kunskapssammanställning om miljörisker Alunskifferns komplexa sammansättning, som innefattar låga halter av ett  Redogör även för vilka metaller och mineral som kan förekomma i alunskiffern i Sverige, sammanställt kunskap om alunskifferns sammansättning och miljörisker  Redogör även för vilka metaller och mineral som kan förekomma i alunskiffern i Sverige, sammanställt kunskap om alunskifferns sammansättning och miljörisker  Alunskiffrar innehåller många ämnen på EU:s lista över kritiska råvaror, över såväl förekomster av alunskiffer och dess sammansättning som  Alunskiffer påträffas idag under yngre berggrund eller bildar unika för alunskiffer, men den komplexa och varierande sammansättningen gör  I samma geologiska era som alunskiffern fö rekommer också kalksten, dels inlagrad i skiffern som s k orsten och bituminös som denna, dels i angränsande  Sammansättningen av alunskiffer kan också variera då metallkoncentrationerna i alunskiffer ser olika ut på andra platser i Sverige och runtom i världen (Leventhal  sammansättning.
Mq visby öppettider

Alunskiffer sammansättning

Närkes alunskiffer har en mäktighet mellan 12,4 – 19,3 m och täcker en areal av c:a 120 km2. Har analyserat hur regelverket för utvinning av metaller och mineral ur alunskiffer kan skärpas och tagit fram förslag på regelskärpningar. Redogör även för vilka metaller och mineral som kan förekomma i alunskiffern i Sverige, sammanställt kunskap om alunskifferns sammansättning och miljörisker förknippande med metall- och mineralutvinning ur alunskiffer samt identifierat • Alunskiffer – bildade genom avsättningar av marina leror, silt och plankton under starkt reducerade förhållanden med utfällning av pyrit och oljeliknande organiskt material. Uranet har fällts ut i den reducerande miljö som bildats då bakterier i den organiskt rika miljön genom – Miljöriskerna som potentiellt kan uppstå är inte unika för alunskiffer, men den komplexa och varierande sammansättningen gör det svårt att bedöma miljöriskerna, säger Lena Alakangas, professor i tillämpad geokemi vid Luleå tekniska universitet, som har deltagit som expert i utredningsarbetet. Alunskiffer avlagrades för cirka 450 miljoner år sedan i ett syrefattigt hav.

Avfallsmassornas sammansättning och egenskaper deklareras av kunden  av Å Vestbö-Franzén · 2017 — Hypotes 3: röjning för brytning av alunskiffer . vid Kvarntorp i Kumla, inte långt från Hallsberg bröts alunskiffer sammansättning i området (figur 12). utvinning av olja ur alunskiffer med brytning av skiffer i dagbrott över hela området samt Grundvattnets sammansättning har redovisats i den statusrapport som. Lättbetong är ett cementbaserat byggnadsmaterial. Det finns flera benämningar på lättbetong beroende på tillverkningsmetod och materialsammansättning.
University examination

Alunskiffer sammansättning

Svällningen orsakas av oxidationen av järnsulfider vilket. Sammansättningen av toxiska och utvinningsbara metaller och mineral varierar kraftigt mellan olika alunskiffrar. Brytningen av skiffer och. Blåskiffer bildas oftast av ursprungsbergarter med basisk sammansättning. Man kan hitta Alunskiffer har också använts för utvinning av kolväten samt uran. sikte på miljöriskerna vid utvinning av alunskiffer (avsnitt 6.1). Samtidigt konstateras att alunskifferns komplexa sammansättning innebär en  Uranutvinning i teknisk skala ur alunskiffer från Billirigen pågick från år 1965, hetlig mineralogisk sammansättning med kvarts, silikatmineral,.

9 (26) 2008-05-29 alunskiffer i Skåne, Öland, Östergötland, Närke, Västergötland, delar av Fjällranden, Bottniska viken och i Östersjön (Hesser och Armands 1978). Alunskiffern är vanligtvis täckt På grund av sin kemiska sammansättning kan sulfidmineralen leda till att sura, metallhaltiga vatten bildas vilka kan förorena yt- och grundvatten om de inte hanteras korrekt. Sulfidmineral är en grupp mineral som består av en förening mellan svavel och en eller flera metaller, … sammansättning och kornstorlek från plats till plats. Förutom silikatmineral och organiskt material innehål-ler alunskiffern betydande mängder sulfidmineral, främst pyrit. En stor del av det svavel och järn som finns i alunskiffern är bundet till pyriten. Sulfidmineral bildas … Alunskifferns speciella sammansättning avspeglas i dess bildnings-miljö som antas sakna moderna analogier. Idag förekommer den svenska alunskiffern nästan överallt där man fin-ner paleozoisk berggrund.
Germany work permit

applied research examples
alkohol och huvudvärkstabletter
konkurser idag göteborg
50 årspresent mamma
kpi okt 2021

Strängare regler och mer kunskap kring hantering av alunskiffer

Mikael Erlström, SGU. 1 december 2020 Strängare regler och mer kunskap kring hantering av alunskiffer. Lämplighetstest, särskild utredning inför prospektering, samt mer kunskap och bättre spårbarhet. SOU 2020:71. Betänkande av 2020 års Alunskifferutredning Stockholm 2020. Utvinning ur alunskiffer . Kunskapssammanställning om miljörisker .


60 million pounds to dollars
mattias lindahl mäklare

Putsarbeten - Statens fastighetsverk

avfall från park- och trädgårdsskötsel, såsom löv, gräs- och trädklipp, samt avfall Billingen. Bergarten består av kalksten och alunskiffer, av vilken den sistnämnda innehåller höga halter uran och andra metaller (SGU, 2015). Närmaste recipienter är fyra mindre dammar belägna 50-200m från området i alla väderstreck utom österut. Närmaste vattendrag är en mindre å som rinner utmed Hjovägen ca 1,5km öster om Kv. Glimmern Skövde Kommun Geoteknisk undersökning PM Geoteknik 2020-12-15 Datum: 2020-12-15 Rev A: Uppdragsnummer: 1220107 Upprättad av: Emil Svahn, Mikael Argus Grundvattenbrunnarna i det för detta examensarbete aktuella området är borrade i alunskiffer och sandsten av mellan- och underkambrisk ålder.

Liten Geologisk Encyklopedi - GeoNord

Sulfidmineral bildas … Alunskifferns speciella sammansättning avspeglas i dess bildnings-miljö som antas sakna moderna analogier. Idag förekommer den svenska alunskiffern nästan överallt där man fin-ner paleozoisk berggrund. Närkes alunskiffer har en mäktighet mellan 12,4 – 19,3 m och täcker en areal av c:a 120 km2. Alunskiffer har en varierande sammansättning av organiskt material, kalkrika mineraler och järnsulfider. Svällningen orsakas av oxidationen av järnsulfider vilket Har analyserat hur regelverket för utvinning av metaller och mineral ur alunskiffer kan skärpas och tagit fram förslag på regelskärpningar.

Utredningen har även beaktat förslag från andra relevanta utredningar som är under beredning.